http://www.drweb.de/netlife/online_recht_spam.shtml
--
Wehret den Anfängen!